Is mijn vastgoed energielabelplichtig?

Sinds 1 januari 2008 is een geldig energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies, dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 zijn verlopen in 2018.

Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet energielabelplichtig. Is in dit gebouw nog een andere functie aanwezig die hier wel onder valt, dan geldt alleen een verplichting voor de label plichtige delen als het gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m2. Dit kan bijvoorbeeld een kantoorruimte zijn in een industriehal.

Uitzonderingen zijn:
 • Monumenten volgens de monumentenwet of provinciale of gemeentelijke verordening;
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
 • Een gebouw waar erediensten en/of religieuze activiteiten plaats vinden (kerk/moskee);
 • Een gebouw dat onteigent is en zal worden gesloopt;
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • Een gebouw waar geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen (hut/gite).

Er kan alleen een energielabel worden aangevraagd als dit gebouw BAG geregistreerd is. Er is namelijk een VBO-ID nodig. Daarnaast moet een gecertificeerde EPA-adviseur een Energie-Index opstellen.
 

 
Wanneer moet ik mijn vastgoed verduurzamen?

Er zijn diverse redenen om uw vastgoed te verduurzamen, de belangrijkste redenen komen vanuit wetgeving:

 1. Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. De wet verbiedt vanaf 1 januari 2023 de verhuur en het gebruik van kantoren zonder minimaal energielabel C. Uitzonderingen zijn gebouwen met minder dan 50 procent kantoor of minder dan 100 m2 aan kantoorfunctie. Ook is er een grens aan de vereiste maatregelen om label C te halen. Als de terugverdientijd meer dan 10 jaar bedraagt, dan volstaan de maatregelen die binnen tien jaar wel terug te verdienen zijn.

 

 1. Energieaudit-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen.

Wanneer is de energieaudit verplicht? Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? En heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en / of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw bedrijf van toepassing.
Wat houdt een energieaudit in? Middels een energieaudit moeten bedrijven invulling geven aan haar energie-efficiëntieverbetering doelstellingen. Minimum criteria waaraan een energie-audit volgens de EED moet voldoen zijn:

 • Energieverbruiksanalyse
 • Energiebesparingspotentieel
 • Voorgenomen energiebesparende maatregelen
 • Een plan van aanpak

Handhaving vanuit de overheid wordt gedaan door de regionale Omgevingsdiensten.

 1. Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.