Milieuwetgeving

Gebouweigenaren en beheerders hebben te maken me een groeiend aantal wettelijke aspecten, normen en vergunningen. Welke inspecties zijn wettelijk verplicht en welke keuringsrapporten moeten op locatie aanwezig zijn? Welke verantwoordelijkheden moeten binnen de beheerorganisatie zijn vastgelegd en wat kan eventueel uitbesteed worden?

Voorschriften vanuit de milieuwetgeving

Naast Arbo gerelateerde regelgeving heeft de gebouwbeheerder te maken met de voorschriften vanuit de milieuwetgeving. Het verschil is dat de Arbo regelgeving zich op een veilige en gezonde verblijfsomgeving van mensen richt, terwijl de milieuregelgeving focust op het voorkomen of beperken van milieuschade. Hierbij valt onderscheid te maken in regelgeving voor het opslaan en afvoeren van milieubelastende stoffen enerzijds en het beperken van de milieubelasting door gebouw gebonden voorzieningen anderzijds. Aangezien de opslag van schadelijke stoffen sterk bedrijfs-en branche specifiek is, beperken we ons hier tot de milieuregelgeving met betrekking tot de algemene gebouw gebonden voorzieningen.

De milieuregelgeving voor gebouw gebonden voorzieningen bestaat aan de ene kant uit een aantal verplichte inspecties van technische installaties en aan de andere kant uit energiebeheersmaatregelen. De voorgeschreven inspecties betreffen de lekdichtheid controles van koelinstallaties (STEK-regelgeving) en de metingen van de uitstoot van rookgassen van stookinstallaties (SCIOS-regelgeving). Deze inspecties moeten uitgevoerd worden door hiervoor gecertificeerde inspectie- of onderhoudsbedrijven.

Om gebouweigenaren en beheerders eenvoudig inzicht te geven in de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving is de online compliance tool Safety Register ontwikkeld. Safety Register geeft op iedere gewenste locatie inzicht in de actuele, relevante regelgeving en de mate waarin hieraan wordt voldaan en archiveert de benodigde beheers documenten.